Zum Inhalt der SeiteTamashii presents "Senshi no Tamashii" [ ConTopia 12 ]